گروه آموزشی هانوتا

logo png

شرایط، ضوابط و قوانین شرکت در دوره آموزشی

توجه: دانشجو با ثبت نام در هر یک از دوره های آموزشی هانوتا موظف به رعایت مفاد و بندهای ذیل است:

  1. دانشجو باید تمامی ویدیو های آموزشی را به طور کامل و دقیق ببیند و تمامی نکات را یادداشت نماید
  2. دانشجو باید تمامی نکاتی که در طی دوره آموزش میبیند را کامل پیاده سازی نماید
  3. دانشجو باید تمام توصیه ها و پیشنهادات ارائه شده توسط مشاورین و پشتیبانان هانوتا را اجرا نماید
  4. دانشجو تنها در صورتی میتواند درخواست عودت وجه داشته باشد که تمام موارد مربوط به منشور اجرایی دوره را که در طی دوره توسط پشتیبانان به وی داده میشود را کامل اجرا نماید
  5. دانشجو موظف است تمامی وسایل و امکانات مادی و معنوی که برای کسب درآمد نیاز دارد را مطابق آموزش هایی که میبند خودش مهیا کند (مانند رینگ لایت و …)