جلسه اصول و فنون مذاکره
با
کارفرما یا مشتری

دوره ادمینی