512.512-1-1

لطفاً از بین گزینه های زیر انتخاب کنید که در چه مدت زمانی میخواهید به این درآمد برسید؟