فرم درخواست مرخصی

512.512-1-1

همکار عزیز، ثبت درخواست شما به معنای پذیرفتن درخواست شما نیست، لطفاً برای حصول اطمینان بعد از ثبت درخواست، نتیجه را از واحد مدیریت استعلام نمایید