با کپی کردن url پست موردنظر، سیستم به صورت رندوم ۲ نفر را از بین لایک و کامنت های آن پست به قید قرعه انتخاب میکند