512.512-1-1

مشاورین محترم، شناسه عبور شما یک اطلاعات محرمانه هست که به هیچ عنوان نباید در اختیار غیر قرار گیرد و مسئولیت محافظت از آن بر عهده شماست، و هرگونه عواقب و تبعات ناشی از دسترسی سایر افراد به شناسه شما بر عهده خود شماست