512.512-1-1

مشاور عزیز درخواست شما با موفقیت ثبت شد، پس از بررسی اطلاعات و تأیید واحد مالی اطلاعات شما در سیستم ثبت نام هانوتا ثبت خواهد شد و به درخواست شما رسیدگی خواهد شد. برای پیگیری روند برگزاری دوره متقاضیان مربوط بخ خودتان میتوانید از طریق واحد ثبت نام یا پشتیبانی اقدام نمایید