512.512-1-1

همکار عزیز درخواست شما با موفقیت ثبت گردید، لطفاً نتیجه موافقت با مرخصی اعلامی خود را از واحد مدیریت استعلام نمایید.